ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro zprostředkování a nákup doménového jména (jak je definované níže) prostřednictvím systému internetové aukce na internetové adrese PremiovaDomena.cz (dále jen „Aukční systém“) provozované Lenkou Procházkovou, IČO: 02602814, se sídlem Dandova 2619/13, 193 00 Praha 20, zapsanou v živnostenském rejstříku – Úřad městské části Praha 20 (dále jen „Provozovatel“).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a osobou, která uzavřela smlouvu o užívání Aukčního systému (uvedená osoba dále jen „Uživatel“; uvedená smlouva dále jen „Smlouva“).

VLASTNOSTI AUKČNÍHO SYSTÉMU

Aukční systém umožňuje Uživatelům (tito Uživatelé dále jen „Prodávající“) nabízet Doménová jména k prodeji ostatním Uživatelům, a to formou vystavení Doménového jména prostřednictvím Systému obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy s jiným Uživatelem za cenu stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupující“).

Provozovateli vzniká vůči Prodávajícím nárok na provizi a případně na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách (část „PROVIZE A POPLATKY“), kde jsou uvedeny též údaje o daních. Další vlastnosti a způsob užívání Aukčního systému jsou uvedeny v nápovědě na internetové adrese PremiovaDomena.cz.

PODMÍNKY PROVOZOVATELE

Obchodování prostřednictvím Aukčního systému, ať již v postavení Prodávajícího či Kupujícího, je dostupné fyzickým nebo právnickým osobám za předpokladu, že na portálu PremiovaDomena.cz mají schválený  uživatelský účet a jsou přihlášeni. Aukční systém lze využít i v rámci podnikatelské činnosti.

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání Aukčního systému nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel má právo okamžitě pozastavit, omezit či zrušit registraci Uživatele za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Nad rámec toho může Provozovatel pozastavit, omezit či zrušit možnost Uživatele účastnit se Aukčního systému, pokud při registraci uvedou nepravdivé údaje (včetně adresy nebo telefonního čísla) nebo pokud svým jednáním zmařili řádné vypořádání kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Aukčního systému.

NABÍDKA

Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Aukčního systému je uskutečňováno formou (i) veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, kdy jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena (Aukce), a/nebo (ii) s alternativním návrhem Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu (Koupit nyní) (dále jen „Nabídka“), přičemž předmětem kupní smlouvy je Prodávajícím vystavené Doménové jméno.

Prodávající vystavuje Doménové jméno prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: název Doménového jména, počáteční (vyvolávací) cenu, cenu pro okamžité přijetí Nabídky (Koupit nyní), popis, začátek a konec aukce, typ aukce.

Prodávající může podmínit uzavření kupní smlouvy (tedy jak zaslání návrhu Kupujícím na uzavření kupní smlouvy (Aukce) tak oznámení Kupujícího, že Nabídku bez výhrad přijímá (Koupit nyní)) složením zálohy ve výši určeném Prodávajícím (dále jen „Záloha“).

Veškeré Prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodávající je povinen uvést úplný a přesný popis vystaveného Doménového jména. Popis Doménového jména musí být vždy uveden v českém jazyce, přičemž k němu lze připojit rovněž popis v jiném jazyce.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Doménového jména. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit popis Doménového jména, dozví-li se o prokazatelném porušení práv třetích osob ze strany Prodávajícího, a změnit nebo doplnit popis Doménového jména, pokud není podle jeho přesvědčení dostačující pro účely Nabídky.

NÁVRHY KUPUJÍCÍCH

Kupní smlouvy jsou uzavřeny buď na základě návrhu učiněného prostřednictvím Aukčního systému ze strany Kupujících na základě Nabídky (Aukce), nebo je kupní smlouva uzavřena s Kupujícím, který jako první Prodávajícímu prostřednictvím Aukčního systému oznámí, že Nabídku bez výhrad přijímá (Koupit nyní). Protože všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány Prodávajícím, je Kupující oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny (Aukce) nebo bezvýhradně přijmout Nabídku (Koupit nyní). Kupující není oprávněn v rámci přijetí Nabídky (Koupit nyní) činit jakékoliv protinávrhy (a to ani v nepodstatných ohledech) od obsahu Nabídky. Veškeré ceny Doménových jmen navrhované Kupujícím jsou uváděny včetně DPH.

V případě, že Prodávající podmíní uzavření kupní smlouvy složením Zálohy, jsou Kupující povinni před učiněním návrhu nebo oznámení složit částku odpovídající Záloze určené v daném případě Prodávajícím na zvláštní účet vedený Provozovatelem. K návrhům nebo oznámením Kupujících, kteří před učiněním tohoto návrhu nebo oznámení nesložili Zálohu, se nepřihlíží, a to ani pokud následně tuto povinnost splní.

Lhůta pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy (Aukce) nebo přijetí Nabídky (Koupit nyní) je určena Prodávajícím (doba trvání Nabídky).

Návrh učiněný Kupujícím, jehož účet Uživatele bude zablokován před skončením příslušné doby trvání Nabídky, bude automaticky zrušen.

UZAVŘENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud budou Prodávajícímu prostřednictvím Aukčního systému doručeny pouze návrhy na uzavření kupní smlouvy (Aukce), je Prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který nabídl v době trvání Nabídky prostřednictvím Aukčního systému nejvyšší kupní cenu, tj. přijmout prostřednictvím Aukčního systému návrh daného Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na základě Nabídky. Prodávající je oprávněn odmítnout všechny návrhy na uzavření kupní smlouvy a to jen v případě, kdy je Prodávajícím u vystaveného Doménového jména stanovena rezervovaná cena. Pokud se Nabídky nedostanou nad tuto rezervovanou cenu, není Prodávající povinen vystavené Doménové jméno prodat.

V případě, že Kupující přijme Nabídku (Koupit nyní), dojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Doménového jména podle těchto Obchodních podmínek a skončení Nabídky.

Prodávající je po skončení Nabídky povinen prostřednictvím Aukčního systému identifikovat Kupujícího (navrhovatele), který nabídl nejvyšší kupní cenu (Aukce). Toto jednání se považuje za přijetí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na základě Nabídky.

Kupní smlouva bude následně vypořádána prostřednictvím Provozovatele. Kupující je povinen uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem nebo online platební kartou skrze platební bránu. Bezprostředně po uzavření kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami Provozovatel poskytne (vygeneruje) prostřednictvím Aukčního systému:

  1. Prodávajícímu dodací instrukci, ve které uvede jedinečný identifikační kód (ID objednávky) pro vypořádání kupní smlouvy, údaje za účelem převedení Doménového jména Kupujícímu a výši provize (dále jen „Dodací instrukce“);
  2. Kupujícímu platební instrukci, ve které uvede jedinečný identifikační kód (ID objednávky) pro vypořádání kupní smlouvy, částku, kterou musí Kupující uhradit (kupní ceny snížené o uhrazenou Zálohu), a bankovní účet Provozovatele, na který má být tato částka uhrazena (dále jen „Platební instrukce“).

Do 5 dnů od doručení Dodací instrukce je Prodávající povinen převést Doménové jméno v souladu s Dodací instrukcí. Pokud Prodávající v této lhůtě nezajistí převedení Doménového jména Kupujícímu, má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

Do 5 dnů od doručení Platební instrukce je Kupující povinen uhradit částku uvedenou v Platební instrukci na bankovní účet uvedený v Platební instrukci a nebo online platební kartou. Pokud Kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, jeho návrh bude zrušen, přičemž Provozovatel tuto skutečnost danému Kupujícímu a Prodávajícímu oznámí, a Prodávající je povinen prostřednictvím Aukčního systému uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který nabídl v době trvání Nabídky nejvyšší kupní cenu.

Provozovatel je povinen po složení kupní ceny ze strany Kupujícího zajistit:

  1. vrácení složené Zálohy všem Kupujícím, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva, a to do 5 dnů;
  2. vyplacení provize Provozovateli podle těchto Obchodních podmínek (viz část „PROVIZE A POPLATKY“) a v souladu s nimi; a
  3. vyplacení zbývající části kupní ceny, tj. po odečtení provize Provozovateli podle těchto Obchodních podmínek (viz část „PROVIZE A POPLATKY“), na Bankovní účet Prodávajícího.

Provozovatel může kdykoliv rozhodnout, že nevypořádá danou kupní smlouvu. V takovém případě místo Platební instrukce a Dodací instrukce předá prostřednictvím Aukčního systému smluvním stranám kupní smlouvy údaje pro vypořádání kupní smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY

Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany kupní smlouvy jsou oprávněny veškerou komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím ve věci vztahu vzniklého uzavřením kupní smlouvy (reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) vést pouze prostřednictvím Aukčního systému.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel se neúčastní jakýmkoliv způsobem na uzavírání kupních smluv mezi Uživateli. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Doménového jména. Provozovatel odpovídá za splnění svých povinností podle těchto Obchodních podmínek. Provozovatel garantuje převedení Doménového jména na Kupujícího. V případě, kdy nedojde k převedení Doménového jména na Kupujícího ve lhůtě 5 dnů od obdržení Dodací instrukce, Provozovatel Kupujícímu vrátí uhrazenou cenu a Prodejci zaniká nárok na její vyplacení.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy Prodávající nedodá Kupujícímu Zboží dle kupní smlouvy, popř. kdy Kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu.

Provozovatel nebude také jakkoliv posuzovat žádné případné spory vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím.

PROVIZE A POPLATKY

Skončí-li Nabídka úspěšně, tzn. vznikla-li Prodávajícímu povinnost uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím (Aukce) nebo byla přímo uzavřena kupní smlouva na základě Nabídky (Koupit nyní), vzniká Provozovateli vůči Prodávajícímu nárok na provizi, a to ve výši 15 % z kupní ceny podle nejvyšší nabídky (Aukce) nebo uzavřené kupní smlouvy (Koupit nyní). Provize bude uhrazena stržením z kupní ceny, přičemž výše provize bude uvedena v Dodací instrukci, která bude mít náležitost daňového dokladu (faktury).

Provozovatel si neúčtuje poplatek za vložení nabídky Vložení aukční nabídky je zdarma. Provozovatel může v odůvodněných případech (zejména pokud počáteční (vyvolávací) cena uvedená v Nabídce značně převyšuje obvyklou cenu vystaveného Doménového jména) vyžadovat po Prodávajícím zaplacení dodatečného poplatku za vložení Nabídky, a to až do výše 10.000 Kč. Poplatek za vložení Nabídky je nevratný, tzn. tento poplatek nebude Prodávajícímu vrácen. Prodávající je povinen hradit poplatek řádně a včas na základě daňového dokladu (faktury).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. 01. 2022.